Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Veelgestelde vragen

Fondsbeleggers

Wat is het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds?

Het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds financiert het zakelijk vastgoed van ondernemers in Nederland. Beleggers kunnen vanaf  € 100.000,- participeren. Het fonds financiert uitsluitend hoogwaardig, kwalitatief Nederlands vastgoed en biedt een stabiel en aantrekkelijk rendement.

Beleggen in het fonds is een behoudende manier van beleggen. Er worden stevige zekerheden gesteld. Deze zekerheden zijn:

  • Het fonds heeft het recht van eerste hypotheek over de gehele portefeuille
  • De debiteur tekent in privé mee
  • Eigen inbreng van de debiteur, gemiddeld 35% van de waarde van het object
  • Secundaire opstalverzekering op de gehele portefeuille

Het geprognosticeerde rendement wordt maandelijks naar uw rekening overgemaakt. Presteert het fonds boven prognose, dan ontvangen beleggers aan het eind van de looptijd een extra slotdividend.

Kan de portefeuille nog veranderen gedurende de looptijd van het fonds?

Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen kleine wijzigingen in de portefeuille onstaan. Bijvoorbeeld in geval van een gedwongen verkoop zal de uitstaande leensom terugvloeien in het fonds. Het fondsteam spant zich dan in om een vervangende financiering te verstrekken.

Hoeveel informatie ontvangen de participanten over de posten?

Elk half jaar wordt een update naar alle participanten gestuurd met geanonimiseerde details over de resultaten van de portefeuille, sector en geografie Eénmaal per jaar wordt er ook een participantenvergadering georganiseerd (dit kan fysiek of online zijn). Mocht een participant behoefte hebben aan meer informatie/inzage, dan is de participant uiteraard van harte welkom om tijdens een gesprek de details te bespreken.

Hoe werkt het rendement nadat het fonds is gesloten?

Met het totaalbedrag dat is ingelegd in het fonds, gaat Mogelijk Fondsbeheer financieringen verstrekken aan ondernemers. De rente op deze financieringen is hoger dan het geprognosticeerd rendement. Het geprognosticeerd rendement wordt maandelijks uitgekeerd aan de fondsbeleggers. Het verschil tussen het geprognosticeerd rendement en de werkelijke rente (na aftrek van de jaarlijkse beheervergoeding) wordt opgespaard in het fonds. Hiermee kunnen, indien nodig, eventuele tegenvallers worden opgevangen. Aan het einde van de looptijd van het fonds wordt 80% van de overwinst uitgekeerd aan de beleggers.

Kan het fonds ook langer dan de looptijd doorlopen?

Aan het einde van de looptijd krijgt u uw inleg teruggestort. Er is een kleine uitzondering en dat is in het onverhoopte geval van uitwinning bij een specifieke lening. Dan kan er voor deze specifieke lening gekozen worden voor uitloop van maximaal twee jaar. Alleen die lening wordt langer in het fonds gehouden om ervoor te zorgen dat de belangen van beleggers optimaal worden vertegenwoordigd. 

 

 

Wordt er een BKR toesting gedaan op aanvragers?

Voor alle financieringen die vanuit het fonds worden versterkt geldt dat er een BKR toeting wordt gedaan op de aanvrager.

Wat zijn de kosten voor beleggers?

Er wordt per fonds een instapvergoeding voor beleggers berekend. Dit bedrag is vrij van BTW. Mogelijk Fondsenbeheer B.V. brengt daarnaast jaarlijks een  beheervergoeding in rekening. De beheerkosten zijn reeds verrekend in het geprognosticeerd rendement. De verdere operationele kosten worden gedragen door de beheerder. De precieze bedragen qua instap- en beheervergoeding voor het meest actuele fonds vindt u op de fondsbeleggenpagina.

Wat is het geprognosticeerd rendement?

Het geprognosticeerd rendement van het eerste fonds bedroeg 4,5% per jaar. Voor drie jaar vast. Voor het tweede fonds was dit 5% met een looptijd van vijf jaar. Voor het derde, het vierde fonds en het vijfde fonds geldt 6% bij een looptijd van vijf jaar.Voor fonds VI en VII werd dit 6,5% met een looptijd van vijf jaar. Voor fonds VIII is 6,25% geprognosticeerd rendement vastgegesteld.

Het fondsrendement van toekomstige fondsen wordt per fonds bepaald en is afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt en de behoefte van onze beleggersdoelgroep.

Omdat debiteuren niet tussentijds mogen aflossen, blijft het fonds in principe stabiel en zullen er geen gaten in het rendement ontstaan. 8 weken na inleg gaat uw geld renderen, o.b.v. het geld dat er op dat moment is uitgeend.. Streven is dat wij direct het geprognosticeerd rendement kunnen uitkeren. U ontvangt iedere maand rendement op uw rekening. Presteert het fonds erg goed, dan volgt een extra winstuitkering aan het einde van de looptijd.

Wat is de minimale inleg?

De minimale inleg in Het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds bedraagt € 100.000,-.

Waarom is de inleg minimaal € 100.000,- en waarom niet lager?

Beleggen in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds kan vanaf € 100.000,-. Hiermee volgen we de AFM-richtlijnen.  

Wilt u voor een lager bedrag investeren? Dan kunt u bij Mogelijk kiezen voor het één-op-één financieren van een zakelijke hypotheek van een ondernemer. Investeren kan dan vanaf € 50.000,-.

Heeft Mogelijk een AFM Vergunning?

Mogelijk heeft een ECSP-vergunning van de AFM voor de investeringsaanbiedingen die rechtstreeks aangeboden worden aan investeerders op het Mogelijk platform. Voor het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds geldt een ander vergunningstraject (AIFMD) dat Mogelijk nu aan het doorlopen is. Tot die tijd zijn wij verplicht een melding te maken in onze communicatie, te weten  de AFM Banner.
AFM Banner

Wat voor panden worden gefinancierd door het fonds?

Het fonds financiert hoogwaardig zakelijk vastgoed van ondernemers in Nederland. Sinds fonds  VIII is daar zakelijk vastgoed in België (Vlaanderen) aan toegevoegd en sinds fonds 9 zakelijk vastgoed op Bonaire en Curaçao. Het fonds financiert met name kantoren en bedrijfspanden, winkels en supermarkten, horeca, gemengd gebruik, transformatie en projectfinanciering met hogere leensommen (richtlijn vanaf € 500.000,-). De maximale LTV is 65% op poretefeuilleniveau. Een ondernemer brengt dus gemiddeld minimaal 35% eigen middelen in.

Wat voor ondernemers worden gefinancierd door het fonds?

Ondernemers die in aanmerking komen voor financiering door het fonds, dienen aan een aantal strikte voorwaarden te voldoen. We toetsen onder andere de kredietwaardigheid, er wordt een BKR toetsing gedaan en de ondernemer dient een taxatierapport aan te leveren. 

Is er ook een fonds met een looptijd voor 10 jaar?

Op dit moment nog niet. Het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds I had een looptijd van 3 jaar en de opvolgende fondsen hebben tot nu toe een looptijd van vijf jaar. De ambitie van Mogelijk is om een aantal keer per jaar een nieuw fonds te starten. Als er veel vraag is naar fondsen met een langere looptijd, bijvoorbeeld 7 of 10 jaar, nemen we dat in overweging. 

Wat is het verschil tussen een vastgoedfonds en het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds?

Het verschil tussen een vastgoedfonds en het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds is groot. Een vastgoedfonds koopt, exploiteert en verkoopt vastgoed. In het rendement van een vastgoedfonds is een beoogde waardevermeerdering van het vastgoed meegerekend. Het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds verstrekt slechts de zakelijke hypotheek op het vastgoed van ondernemers met het vastgoed als onderpand. Het eigendom van het vastgoed blijft bij de ondernemer. Het risico op waardevermindering en leegstand blijft bij de ondernemer. De eigen inbreng van de ondernemer bedraagt gemiddeld 35% . Dit bedrag is feitelijk de veiligheidsmarge in het uiterste geval van executie. Het rendement van het fonds is niet afhankelijk van de waardestijging of waardevermindering van het onderliggende onderpand. Dat maakt beleggen in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds een stabiele manier van fondsbeleggen.

Kent Mogelijk nog andere investeringsmogelijkheden?

Bij Mogelijk kunt u op twee manieren investeren in zakelijke hypotheken. Naast investeren in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds kunt u ook kiezen voor het één-op-één financieren van het pand van een ondernemer. Aan u de keuze welke vorm het best bij u past. Er zijn ook investeerders die beide investeringsmogelijkheden kiezen.

Wat zijn de risico's van fondsbeleggen?

Geen enkele belegging is risicoloos, dat geldt dus ook voor een fondsbelegging. In onze fondsbrochure geven wij de risico's weer met daarbij een uitleg over wat wij onder dit specifieke risico verstaan. Voor de fondsbrochure, klik hier. De risicopraragraaf vindt u achterin de brochure.

Hoe wordt het slotdivivend berekend?

Aan het einde van de looptijd van het fonds worden de financieringen afgelost en wordt het werkelijke rendement berekend. Komt het rendement van het fonds boven het geprognosticeerd rendement, dan ontvangen de beleggers 80% en Mogelijk 20% hiervan.

Wat is het beleid van Mogelijk ten aanzien van de SFDR?

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen.

Publicatiedatum: [3 januari 2023]

Op grond van de SFDR gelden er verplichtingen voor de Mogelijk Fondsenbeheer B.V. (de "Beheerder") met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector. SFDR beoogt de informatieverstrekking aan eindbeleggers, over de effecten op duurzaamheid door het beleggingsbeleid en de beleggingsbeslissingen door financiële marktpartijen, te verbeteren.

De Beheerder verklaart hierbij dat hij ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking neemt, en niet voornemens is dit te doen, aangezien de leningnemer beter in staat is en meer gebaat is bij het nemen van de relevante duurzaamheidsbeslissingen met betrekking tot zijn object. Mogelijk faciliteert financieringen in vastgoed en die financieringen kunnen door leningnemers worden gebruikt om hun vastgoed te verduurzamen. Met deze financieringen bieden wij dus ruimte aan leningnemers om te verduurzamen, maar Mogelijk neemt de ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking.

Een "duurzaamheidsrisico" is volgens artikel 2 van SFDR een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Op dit moment maakt duurzaamheid echter nog geen onderdeel uit van het bedrijfsmodel van de Beheerder. Duurzaamheidsrisico’s worden niet meegenomen in het beleid omtrent beloning van werknemers en worden ook nog niet geïntegreerd in de beleggingsbeslissingsprocedure.

Verduurzamingsfonds Zakelijke Hypotheken Overijssel
Verduurzamingsfonds Zakelijke Hypotheken Overijssel wordt gekenmerkt als een SFDR-8 fonds. Dit betekent dat het wordt gezien als een fonds met duurzaamheidskenmerken, ook wel een ‘lichtgroen’ fonds genoemd. Hier kunt u de pre-contractuele informatie vinden en hier nog aanvullende SFDR-informatie over dit fonds.

Waarom staat in de fondsvoorwaarden dat een belegger een Nederlandse inwoner moet zijn?

Mogelijk richt zich op investeerders die in Nederland wonen. Uiteraard zijn Nederlanders die in het buitenland wonen en verblijven wel van harte welkom bij Mogelijk. Wel is het van belang dat zij een Nederlandse bankrekening hebben.

Wilt u investeren en heeft u een Amerikaanse nationaliteit, dan valt u  onder de wetgeving van de US en gelden er uitzonderingen. Neemt u in dat geval contact met ons op.