Veelgestelde vragen voor fondsbeleggers

Staat uw vraag er niet bij? Wilt u meer weten? Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord!

Veelgestelde vragen
Wat is het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds?

Het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds financiert het zakelijk vastgoed van ondernemers in Nederland. Beleggers kunnen vanaf  € 100.000,- participeren. Het fonds financiert uitsluitend hoogwaardig, kwalitatief Nederlands vastgoed en biedt een stabiel en aantrekkelijk rendement.

Beleggen in het fonds is een behoudende manier van beleggen. Er worden stevige zekerheden gesteld. Deze zekerheden zijn:

  • Het recht van eerste hypotheek over de gehele portefeuille
  • De debiteur tekent in privé mee
  • Eigen inbreng van de debiteur, gemiddeld 35% van de waarde van het object
  • Secundaire opstalverzekering op de gehele portefeuille

Het geprognosticeerde rendement wordt maandelijks naar uw rekening overgemaakt. Presteert het fonds boven prognose, dan ontvangen beleggers aan het eind van de looptijd een extra slotdividend.

Kan de portefeuille nog veranderen gedurende de looptijd van het fonds?

Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen kleine wijzigingen in de portefeuille onstaan. Bijvoorbeeld in geval van een gedwongen verkoop zal de uitstaande leensom terugvloeien in het fonds, daarvan wordt dan een vervangende financiering verstrekt.

Hoeveel gegevens ontvangen de participanten over de posten?

Per kwartaal wordt een update naar alle participanten gestuurd met geanonimiseerde details over de resultaten van de portefeuille, sector en geografie. Minimaal éénmaal per jaar wordt er ook een participantenvergadering georganiseerd.

Hoe werkt het rendement nadat het fonds is gesloten?

Met het totaalbedrag dat is ingelegd in het fonds, gaat Mogelijk Fondsbeheer financieringen verstrekken aan ondernemers. De rente op deze financieringen is hoger dan het geprognosticeerd rendement. Het geprognosticeerd rendement wordt maandelijks uitgekeerd aan de fondsbeleggers. Het verschil tussen het geprognosticeerd rendement en de werkelijke rente (na aftrek van de jaarlijkse beheervergoeding) wordt opgespaard in het fonds, hiermee worden eventuele tegenvallers opgevangen. Aan het einde van de looptijd van het fonds wordt 80% van de overwinst uitgekeerd aan de beleggers.

Kan het fonds ook langer dan de looptijd doorlopen?

Aan het einde van de looptijd krijgt u uw inleg teruggestort. Er is een kleine uitzondering en dat is in het onverhoopte geval van uitwinning bij een specifieke lening. Dan kan er voor deze specifieke lening gekozen worden voor uitloop van maximaal twee jaar. Alleen die lening wordt langer in het fonds gehouden om ervoor te zorgen dat de belangen van beleggers optimaal worden vertegenwoordigd. 

 

 

Wordt er een BKR toesting gedaan op aanvragers?

Voor alle financieringen die vanuit het fonds worden versterkt geldt dat er een BKR toeting wordt gedaan op de aanvrager.

Wat zijn de kosten voor beleggers?

De instapvergoeding voor beleggers voor het vijfde Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds is eenmalig 0,5% van de inleg. Dit bedrag is vrij van BTW. Mogelijk Fondsenbeheer B.V. brengt daarnaast jaarlijks 0,5% (ex BTW) van de inleg in rekening bij de belegger als beheervergoeding. Deze kosten zijn reeds verrekend in het geprognosticeerd rendement. Alle overige operationele kosten worden gedragen door de beheerder.

Wat is het geprognosticeerd rendement voor fonds V?

Het geprognosticeerd rendement van het eerste fonds bedroeg 4,5% per jaar. Voor drie jaar vast. Voor het tweede fonds was dit 5% met een looptijd van vijf jaar. Voor het derde, het vierde fonds en nu ook vijfde fonds geldt 6% bij een looptijd van vijf jaar.

Het fondsrendement van toekomstige fondsen wordt per fonds bepaald en is afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt en de behoefte van onze beleggersdoelgroep.

Omdat debiteuren niet tussentijds mogen aflossen, blijft het fonds in principe stabiel en zullen er geen gaten in het rendement ontstaan. U ontvangt iedere maand het geprognosticeerde rendement op uw rekening. Presteert het fonds erg goed, dan volgt een extra winstuitkering aan het einde van de looptijd.

Wat is de minimale inleg?

De minimale inleg in Het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds bedraagt € 100.000,-.

Waarom is de inleg minimaal € 100.000,- en waarom niet lager?

Beleggen in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds kan vanaf € 100.000,-. Hiermee volgen we de AFM-richtlijnen.  

Wilt u voor een lager bedrag investeren? Dan kunt u bij Mogelijk kiezen voor het één-op-één financieren van een zakelijke hypotheek van een ondernemer. Investeren kan dan vanaf € 50.000,-.

Wat voor panden worden gefinancierd door het fonds?

Het fonds financiert hoogwaardig zakelijk vastgoed, met name kantoren en bedrijfspanden. Winkels en supermarkten, horeca, gemengd gebruik, transformatie en projectfinanciering met hogere leensommen (richtlijn vanaf € 500.000,-). De maximale LTV is 65%. Een ondernemer brengt dus minimaal 35% eigen middelen in.

Wat voor ondernemers worden gefinancierd door het fonds?

Ondernemers die in aanmerking komen voor financiering door het fonds, dienen aan een aantal strikte voorwaarden te voldoen. We toetsen onder andere de kredietwaardigheid, er wordt een BKR toetsing gedaan en de ondernemer dient een taxatierapport aan te leveren. 

Is er ook een fonds met een looptijd voor 10 jaar?

Op dit moment nog niet. Het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds I had een looptijd van 3 jaar en het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds II, III, lV en V hebben een looptijd van vijf jaar. De ambitie van Mogelijk is om ieder kwartaal een nieuw fonds te starten. Als er veel vraag is naar fondsen met een langere looptijd, bijvoorbeeld 7 of 10 jaar, nemen we dat in overweging. 

Wat is het verschil tussen een vastgoedfonds en het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds?

Het verschil tussen een vastgoedfonds en het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds is groot. Een vastgoedfonds koopt, exploiteert en verkoopt vastgoed. In het rendement van een vastgoedfonds is een beoogde waardevermeerdering van het vastgoed meegerekend. Het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds verstrekt slechts de zakelijke hypotheek op het vastgoed van ondernemers met het vastgoed als onderpand. Het eigendom van het vastgoed blijft bij de ondernemer. Het risico op waardevermindering en leegstand blijft bij de ondernemer. De ondernemer brengt minimaal 35% eigen inbreng in wat feitelijk de veiligheidsmarge is in het uiterste geval van executie. Het rendement van het fonds is niet afhankelijk van de waardestijging of waardevermindering van het onderliggende onderpand. Dat maakt beleggen in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds een stabiele manier van fondsbeleggen.

Kent Mogelijk nog andere investeringsmogelijkheden?

Bij Mogelijk kunt u op twee manieren investeren in zakelijke hypotheken. Naast investeren in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds kunt u ook kiezen voor het één-op-één financieren van het pand van een ondernemer. Aan u de keuze welke vorm het best bij u past. Er zijn ook investeerders die beide investeringsmogelijkheden kiezen.

Wat is het risico van fondsbeleggen?

Het risico dat bij de beleggers ligt, is dat bij uitwinning van het onderpand de leensom niet volledig terugkomt. Om dit risico zo klein mogelijk te maken, wordt een beperkt deel van de waarde van het onderpand gefinancierd. Dit heet Loan-to-Value (LTV). Een LTV van bijvoorbeeld 60% houdt in dat 60% van de waarde wordt gefinancierd. De andere 40% wordt ingebracht door de debiteur. 

Hoe wordt het slotdivivend berekend?

Aan het einde van de looptijd van het fonds worden de financieringen afgelost en wordt het werkelijke rendement berekend. Komt het rendement van het fonds boven het geprognosticeerd rendement, dan ontvangen de beleggers 80% en Mogelijk 20% hiervan.

Wat is het beleid van Mogelijk ten aanzien van de SFDR?

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen.

Publicatiedatum: [3 januari 2023]

Op grond van de SFDR gelden er verplichtingen voor de Mogelijk Fondsenbeheer B.V. (de "Beheerder") met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector. SFDR beoogt de informatieverstrekking aan eindbeleggers, over de effecten op duurzaamheid door het beleggingsbeleid en de beleggingsbeslissingen door financiële marktpartijen, te verbeteren.

De Beheerder verklaart hierbij dat hij ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking neemt, en niet voornemens is dit te doen, aangezien de leningnemer beter in staat is en meer gebaat is bij het nemen van de relevante duurzaamheidsbeslissingen met betrekking tot zijn object. Mogelijk faciliteert financieringen in vastgoed en die financieringen kunnen door leningnemers worden gebruikt om hun vastgoed te verduurzamen. Met deze financieringen bieden wij dus ruimte aan leningnemers om te verduurzamen, maar Mogelijk neemt de ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking.

Een "duurzaamheidsrisico" is volgens artikel 2 van SFDR een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Op dit moment maakt duurzaamheid echter nog geen onderdeel uit van het bedrijfsmodel van de Beheerder. Duurzaamheidsrisico’s worden niet meegenomen in het beleid omtrent beloning van werknemers en worden ook nog niet geïntegreerd in de beleggingsbeslissingsprocedure.

Waarom staat in de fondsvoorwaarden dat een belegger een Nederlandse inwoner moet zijn?

Mogelijk richt zich op investeerders die in Nederland wonen. Uiteraard zijn Nederlanders die in het buitenland wonen en verblijven wel van harte welkom bij Mogelijk. Wel is het van belang dat zij een Nederlandse bankrekening hebben.

Voor investeerders met de Amerikaanse nationaliteit geldt de uitzondering, zij vallen onder de wetgeving van de US. Hetgeen vergaande gevolgen heeft indien zij investeren in Nederland.

Totaal gefinancierd:
€ 
Aantal gefinancierde objecten:
U kent ons o.a. van:

HomeFAQFondsbeleggers