Overzicht leningportefeuille

U vindt op deze pagina een overzicht van de totale portefeuille van de één-op-één financieringslijn van Mogelijk, inclusief achterstanden sinds de oprichting van Mogelijk in 2016. Hiermee maken wij inzichtelijk hoe de ontwikkeling van onze portefeuille tot stand is gekomen, wat de risicoprofielen zijn en wat de ontwikkelingen binnen de portefeuille zijn geweest de afgelopen jaren. We houden hiermee rekening met de rapportagevorm die de toezichthouder van ons verwacht conform de vereisten van de ECSP-wetgeving, met bijbehorende definities.

Elk jaar in september wordt er een update van gegeven op onze website. Er wordt dus gewerkt met een peildatum. Daarnaast ziet u op onze homepage een teller met de actuele cijfers qua aantal financieringen en aantal objecten en in euro's. 

Wilt u meer weten over een specifiek onderdeel van dit portefeuille-overzicht, neemt u dan gerust contact met ons op, we staan met plezier voor u klaar. U kunt hiervoor bellen met 0346-250 171  of mailen naar info@mogelijk.nl.

Het totaaloverzicht per 4 september 2023

Kijkend naar onze huidige portefeuille, opgebouwd vanaf de oprichting van Mogelijk in 2016, kunnen we u de volgende cijfers presenteren. 

Portefeuille Statistieken

Totaal verstrekte leningen € 1.046.761.423,-
Aantal verstrekte leningen 4.407
Aantal leningen met betalingsachterstand (>90 dagen) sinds oprichting in 2016 90
Totaal uitgeleend bedrag van leningen met achterstand (>90 dagen) sinds oprichting in 2016 € 24.441.615,-
Totaal aan afgeboekte investering voor investeerders met recht van eerste hypotheek* € 0,-
Totaal aan afgeboekte investering voor investeerders met recht van tweede hypotheek* € 45.585,-
Succespercentage van terughalen van investeringen na achterstand (>90 dagen) met recht van eerste hypotheek 100%
Succespercentage van terughalen van investeringen na achterstand (>90 dagen) met recht van tweede hypotheek 99,62%

Betalingsachterstanden

Hieronder vindt u een verdeling per jaar van de in totaal 90 leningen waarbij er verspreid over de ingangsjaren 2016 t/m 2022 sprake is (geweest) van een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen. Wanneer u over de tabel gaat met uw muis, worden de specifieke aantallen per jaar getoond.

Verstrekte leningen versus in achterstand geraakte leningen

Bemiddeld per jaar
Achterstanden >90 dgn

Risicoclassificatie

Investeren in zakelijke hypotheken is hét veilige alternatief voor beleggen in aandelen en vastgoed. De zekerheden die wij bieden zijn het recht van eerste hypotheek voor de investeerder, een behouden LTV (Loan-to-Value, het percentage van de leensom ten opzichte van de waarde van het object.). Daarnaast tekent de investeerder in privé mee en Mogelijk neemt tijdelijk de rente- en aflossingsverplichting over, mocht een geldnemer in gebreke blijven. Toch neemt investeren altijd een mate van risico met zich mee.

De financieringen die verstrekt worden binnen de één-op-één financieringslijn vallen in een bepaalde risicoclassificatie. Hier is ook het verwachte rendement van de investeerder op aangepast. We kunnen voor Mogelijk drie risiconiveaus classificeren, gekoppeld aan de Loan-to-Value. Een hogere LTV betekent ook een hoger verwacht rendement. Bij een hogere LTV wordt dus een groter deel van de vastgoedwaarde gefinancierd. Dit verhoogt het risico dat bij een waardedaling niet het tolale geinvesteerde bedrag terugkomt bij de investeerder. 

0% - 60% LTV Laag
61% - 75% LTV Midden
76% - 100% LTV Hoog

Overzicht leningen

Hieronder vindt u een overzicht van het totaal aantal bemiddelde, afgeloste en lopende leningen. Deze zijn tevens per ingangsjaar inzichtelijk gemaakt. Wat hier opvalt is dat er een groei is in de middencategorie (M) van 2021 naar 2022. Over 2021 en 2022 blijft de verdeling relatief gelijk, de groei zit met name in de middengroep.

Risico profiel
1-3-2016 - 31-12-2019
Laag
Midden
Hoog
Totaal
Risico profiel
2020
Laag
Midden
Hoog
Totaal
Risico profiel
2021
Laag
Midden
Hoog
Totaal
Risico profiel
2022
Laag
Midden
Hoog
Totaal

Aantal bemiddelde leningen

Laag
Midden
Hoog

Aantal afgeloste leningen

Laag
Midden
Hoog

Aantal lopende leningen

Laag
Midden
Hoog

Aantal bemiddelde leningen

Laag
Midden
Hoog

Aantal afgelosten leningen

Laag
Midden
Hoog

Aantal lopende leningen

Laag
Midden
Hoog

Aantal bemiddelde leningen

Laag
Midden
Hoog

Aantal afgeoste leningen

Laag
Midden
Hoog

Aantal lopende leningen

Laag
Midden
Hoog

Aantal bemiddelde leningen

Laag
Midden
Hoog

Aantal afgeloste leningen

Laag
Midden
Hoog

Aantal lopende leningen

Laag
Midden
Hoog

Rendementen voor investeerders

In onderstaand overzicht ziet u een totaaloverzicht van hoe het gesteld is met de rendementen en hoeveel leningen er per risicoprofiel in verzuim zijn gebleven. Dit is tevens per jaar gespecificeerd.

Het verschil tussen het bruto en netto rendement zit in: de leensom en de gemiste rentebetalingen tot einde looptijd van de leningen in achterstand. Het verschil tussen het bruto rendement en verwacht rendement is: de impact van de executieopbrengst en 50% van de waarde van het object bij verstrekken op de leningen in achterstand.

Noot: Deze rekenmethodiek houden we aan vanuit wet- en regelgeving, die vergelijkbaarheid tussen verschillende dienstverleners dient te bevorderen. In de praktijk kan de investeerder de terugontvangen investering opnieuw investeren en laten renderen,  hier houdt deze berekening echter geen rekening mee. Ook wordt geen rekening gehouden met de factoringdienstverlening die Mogelijk biedt, waarin we tijdelijk rente en aflossing in geval van wanbetaling overnemen. Meer informatie over de factoringsdienstverlening vindt u bij de Veelgestelde vragen.

Risico profiel
<= 31-12-2019 Laag Midden Hoog Totaal
Bruto Rendement 6,50% 6,45% 6,87% 6,50%
Netto Rendement 5,33% 6,45% 6,87% 5,74%
Verwacht Rendement 6,24% 5,93% 6,15% 6,14%
Aantal leningen met achterstand >90 dagen 40 15 4 59
Verwacht aantal leningen met achterstand >90 dagen 13 5 1 19
Risico profiel
2020 Laag Midden Hoog Totaal
Bruto Rendement 6,68% 6,55% 7,39% 6,66%
Netto Rendement 6,40% 6,50% 6,68% 6,47%
Verwacht Rendement 6,39% 5,92% 7,22% 6,27%
Aantal leningen met achterstand >90 dagen 9 5 3 17
Verwacht aantal leningen met achterstand >90 dagen 11 8 0 19
Risico profiel
2021 Laag Midden Hoog Totaal
Bruto Rendement 6,31% 6,58% 7,12% 6,46%
Netto Rendement 5,98% 6,35% 6,61% 6,16%
Verwacht Rendement 5,90% 5,89% 6,55% 5,93%
Aantal leningen met achterstand >90 dagen 2 8 2 12
Verwacht aantal leningen met achterstand >90 dagen 18 3 1 22
Risico profiel
2022 Laag Midden Hoog Totaal
Bruto Rendement 6,62% 6,77% 7,40% 6,74%
Netto Rendement 6,51% 6,77% 7,40% 6,69%
Verwacht Rendement 5,97% 6,14% 6,06% 6,09%
Aantal leningen met achterstand >90 dagen 2 0 0 2
Verwacht aantal leningen met achterstand >90 dagen 21 18 2 41

* Een afgeboekte investering, hoe zit dat?

In 2019 kreeg Mogelijk te maken met betalingsachterstanden van een leningnemer. Nadat Mogelijk de achtergestelde rente aan de investeerder heeft uitbetaald en getracht heeft dit terug te halen bij de geldnemer is uiteindelijk overgegaan tot veiling van het object. De opbrengst van de veiling was echter niet voldoende om de totale leensom terug te halen voor deze investeerder. Het betrof een combinatie van twee leningen op twee verschillende kavels bestemd voor projectontwikkeling, met beide het recht van tweede hypotheek. De investeerder achter het recht van eerste hypotheek heeft in dit geval zijn volledige investering teruggekregen.

HomeLeningportefeuille